zamknij

Brak rejonizacji

Szpital

Z racji tego, że nasz portal jest o podróżach medycznych, przybliżmy naszym czytelnikom regulacje dotyczące pojęcia rejonizacji. Bez wątpienia rejonizacja kojarzy się wszystkim z okresem sprzed 1999 r., kiedy to opieka zdrowotna finansowana była w całości z budżetu państwa na zasadach określonych w obowiązującej wówczas ustawie z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późn. zm.). Obowiązujące w tym okresie przepisy nie przewidywały uprawnień do wyboru placówki służby zdrowia. Koniec zasad, które określały korzystanie ze świadczeń zgodnie z rejonizacją wiążącą się z miejscem zamieszkania związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.)

Co to jest rejonizacja? Najprościej mówiąc, jest to realizacja świadczenia zdrowotnego tylko w obrębie miejsca zamieszkania. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów świadczeniodawca nie może odmówić rejestracji skierowań do leczenia w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej lub szpitalnej z powodu rejonizacji. Realizacja ww. świadczeń nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania pacjenta.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju.

Należy wyraźnie podkreślić, że odmowa udzielenia świadczenia z powodu tzw. „rejonizacji” stanowi naruszenie prawa pacjenta. W sytuacji takiego naruszenia prawa, pacjent ma możliwość skierowania skargi do dyrektora zakładu, w którym doszło do odmowy udzielenia świadczenia, właściwego Oddziału NFZ, organu nadzoru nad zakładem lub do Rzecznika Praw Pacjenta.

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dokumentacja medyczna.

Prawo do dokumentacij medycznej

Skomentuj