zamknij
Zgłoszenie o naruszeniu praw pacjenta

Zgłoszenie o naruszeniu praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z prośbą, aby zgłaszając do Rzecznika sprawę, sygnał dotyczący naruszenia praw pacjenta, pamiętali o przekazywaniu niezbędnych informacji do podjęcia sprawy tj. imię i nazwisko wnioskodawcy oraz pacjenta; dane kontaktowe; dane świadczeniodawcy, którego sprawa dotyczy. Ułatwi to Rzecznikowi skuteczne podejmowanie działań.

http://www.sxc.hu/Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeśli poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta, obejmującą w szczególności – oznaczenie wnioskodawcy, oznaczenie pacjenta, którego sprawa dotyczy, zwięzły opis stanu faktycznego. Niezależnie od formy kontaktu z Biurem – np. tradycyjna droga pisemna, elektroniczna, telefoniczna, podawanie ww. danych jest bardzo istotne.

Dodatkowo, jeśli pacjent chciałby, aby Rzecznik podjął określone działania w danej sprawie, powinien skierować pismo bezpośrednio do Rzecznika Praw Pacjenta. Pisma kierowane do innego urzędu, a przekazywane Rzecznikowi jedynie „do wiadomości” nie są wnioskami, o których mowa powyżej.

Taka praktyka umożliwi Rzecznikowi niezwłoczne wyjaśnianie spraw i udzielanie pomocy pacjentom.

Przypominamy także, że wnioski kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta są wolne od opłat.

PIT Last Minute – honorowi krwiodawcy zapłacą mniejszy podatek

Pogotowie ratunkowe – kiedy należy wezwać?

Skomentuj