zamknij
Prawo do informacji medycznej

Prawo do informacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych przez lekarzy dowolnie wskazanej przez siebie osobie.

http://www.sxc.hu/Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

W przypadku jeśli pacjent, bądź jego ustawowy przedstawiciel chcą, aby możliwość dostępu do tego typu informacji medycznych posiadały inne osoby, mają oni prawo do upoważnienia wybranych przez siebie osób. Tym samym każda osoba (np. małżonek, partner, sąsiad, rodzic, rodzeństwo itd.) bez względu na płeć, wskazana i upoważniona przez pacjenta ma prawo dostępu do ww. informacji.

Dodatkowo zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie osobą bliską jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Pogotowie ratunkowe – kiedy należy wezwać?

Nowe leki dla chorych na padaczkę, WZW typu C i stosowane w chemioterapii – od jutra zmiany na liście leków refundowanych

Skomentuj