zamknij
Obowiązkowe szczepienia ochronne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Obowiązkowe szczepienia ochronne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2013 r., obowiązek rodziców poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom jest w Polsce obowiązkiem prawnym i zwolnić z tego obowiązku mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie do szczepienia dziecka.

http://www.sxc.hu/Jednocześnie sąd wskazał, że w przypadku obowiązkowych szczepień ochronnych wyłączone jest uprawnienie pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Nie jest dopuszczalne korzystanie z uprawnienia pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ponieważ w myśl art. 15 ma ono zastosowanie jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej – obowiązek szczepień ochronnych wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy).

Sąd podkreślił, że cyt. „Zaniechanie poddania się obowiązkowemu szczepieniu, mimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, rodzi odpowiedzialność karnoadministracyjną, przewidzianą art. 115 par. 1 kodeksu wykroczeń. Tej samej odpowiedzialności podlega też ten, kto sprawując pieczę nad osoba małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie oddaje jej określonemu szczepieniu ochronnemu (art. 115. par. 2 kodeksu wykroczeń)”. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok WSA w Białymstoku z 16.04.2013 r., sygn. akt II SA/Bk 18/13

Jak osoby chore na łuszczycę powinny walczyć z depresją ?

Ważna informacja dla pacjentów i świadczeniodawców – dokumentacja medyczna

Skomentuj