zamknij
PIT Last Minute: ulga rehabilitacyjna pozwala obniżyć podatek średnio o ponad 400 zł

PIT Last Minute: ulga rehabilitacyjna pozwala obniżyć podatek średnio o ponad 400 zł

Z ulgi rehabilitacyjnej mają prawo skorzystać nie tylko niepełnosprawni, ale także podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – na przykład rodzice czy współmałżonek. Przeciętna oszczędność na podatku z tego tytułu przekracza 400 zł – wyliczył Tax Care.

http://www.sxc.hu/Do odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej są uprawnione zarówno osoby niepełnosprawne (z orzeczoną I lub II grupą inwalidzką), jaki i osoby, które mają na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko, współmałżonka, rodziców czy teściów. Ale uwaga, pod warunkiem, że roczne dochody osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie przekraczają 9 120 zł – przypomina Tax Care.

Część wydatków do odliczenia w całości
Odliczeniu podlegają wydatki limitowane i nielimitowane. Wśród kosztów limitowanych (zaliczają się do nich między innymi wydatki na używanie samochodu osobowego (limit wynosi 2280 zł), stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, wykorzystywanego do przejazdu na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze (więcej na ten temat napiszemy w jednej z kolejnych analiz cyklu PIT Last Minute). Z kolei do wydatków nielimitowanych, podlegających odliczeniu w całości, zaliczają się między innymi wydatki na przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, odpłatną rehabilitację czy kolonie i obozy dla niepełnosprawnej młodzieży oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

Wydatki nielimitowane, uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej
– adaptacja i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
– przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
– zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);
– zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych;
– odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
– odpłatny pobyt na leczeniu w (np. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego) oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
– opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
– opłacenie tłumacza języka migowego;
– kolonie i obozy dla młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
– odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze osoby niepełnosprawnej karetką oraz dzieci osób niepełnosprawnych do lat 16 (również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego);
– odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz na koloniach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
Źródło: MF

Wydatki limitowane, uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej
– opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;
– utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące (I lub II grupy inwalidztwa) oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu (I grupa inwalidztwa) psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;
– używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej (I lub II grupy inwalidztwa) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (I lub II grupa inwalidztwa) albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;
– leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym wypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 złotych.
Źródło: MF

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ulga rehabilitacyjna jest drugą najpopularniejszą ulgą odliczaną od dochodu (po internetowej) – co roku korzysta z niej ponad milion podatników. W 2011 r. przeciętna kwota odliczona przez podatnika wyniosła 2 299 zł, co oznacza, że w przypadku osób rozliczających się według niższej, 18-proc, stawki skali podatkowej, przeciętne zobowiązanie wobec fiskusa zmniejszyło się o ok. 414 złotych.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

In vitro – jak zwiększyć swoją szansę na sukces?

Piękny i zdrowy uśmiech w wieku 40+

Skomentuj